خدایا،
تو به ما در تاریکی های مان نور می بخشی.
تو از درون ما با عشق و آزادی سخن می گویی.
خدایا، ما با تو سخن می گوییم و تو همان را هزاران بار به ما بر می گردانی.
تو ما را همانگونه که هستیم دوست می داری.
چهره به چهره.
تو برطرف کننده ی نیازمندی ها و دردهای ما هستی.
و تو در قلب های ما حضور داری.
و رفته رفته،
همگی به آغوش تو می آییم.
تو به ما باور می بخشی.
تو به ما عشق می بخشی.
تو به ما امید می بخشی.
تو به ما کنجکاوی می بخشی.
و از ازل تا ابد ما فرزندان تو باقی می مانیم.
پر از پاکیزگی و معصومیت
آسیب پذیری و نیکویی
ما آزادیم. همانطور که تو هم آزادی.
تو در لحظات نیازمندی به سراغ ما می آیی، گاهی به سان ناجی
و گاهی هم به سان خودت.
ما همچون پنجره ای گشوده به سوی تو هستیم
این ما هستیم و آن تو.
آمین.

Print This Page

Share your thoughts